Moderne huisvesting gemeente Land van Cuijk

Moderne huisvesting gemeente Land van Cuijk

De fusiegemeente Land van Cuijk had een passende, toekomstbestendige en moderne huisvesting nodig. Daarom schakelde de gemeente Smart WorkPlace partner HEVO in.

De gemeente Land van Cuijk is ontstaan vanuit een fusie tussen de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Mill & Sint-Hubert, Sint-Anthonis en Grave op 1 januari 2022. De fusiegemeente met circa 90.000 inwoners is qua oppervlakte de grootste gemeente van Noord-Brabant.

Een passende, toekomstbestendige en moderne huisvesting is nodig om de nieuwe organisatie optimaal te laten functioneren. Een prettige plek waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen, waar ontmoeting en samenwerking worden gestimuleerd en waar iedereen zich welkom voelt. Gemeente Land van Cuijk stelde HEVO, adviesbureau in huisvesting en vastgoed, de vraag hoe en waar ze deze plek konden realiseren. “Al snel was duidelijk dat het recent gebouwde gemeentehuis in Boxmeer de meest logische oplossing bood”,  vertelt Pim Bressers, adviseur bij HEVO. “Dit scenario hebben wij samen verder uitgewerkt.”

Een inhoudelijk onderbouwde keuze

Bij een fusie van meerdere gemeenten wordt veel vastgoed ingebracht. Iedere gemeente heeft reeds een eigen gemeentehuis en kent binnen de ‘eigen grenzen’ veelal nog andere objecten die mogelijk ook interessant zijn. Om hier goed invulling aan te geven is gestart met het opstellen van een huisvestingsvisie. Deze visie gaat met name in op het primaire proces van de organisatie: ‘Hoe ziet je dienstverlening eruit en hoe ontwikkelt deze zich’, ‘op welke manier wil je (samen)werken’, ‘wat is je identiteit, missie en visie’, ‘wat is je visie op werken’ etc.

Na het formuleren van deze visie kan de vertaling gemaakt worden naar de huisvesting waarin deze visie optimaal gefaciliteerd wordt. Om de verschillende mogelijkheden inhoudelijk te vergelijken is een scenariostudie uitgevoerd. De gemeente Land van Cuijk in totaal is aanzienlijk groter dan de vijf oude, relatief kleine, gemeenten. De hiervoor benodigde centrale huisvesting is met circa 8.700 m² dan ook aanzienlijk groter dan de bestaande gemeentehuizen. Hierdoor bleven enkel de gemeentehuizen in Cuijk en Boxmeer, samen met een nieuwbouwscenario, over in de scenariostudie. Het gemeentehuis in Boxmeer is nog jong (2008) en daarbij is er bij de bouw destijds reeds rekening gehouden met de mogelijkheden voor een uitbreiding. Na het onderling afwegen van verschillende toetsingscriteria is het scenario ‘verbouwen en uitbreiden gemeentehuis Boxmeer’ als voorkeursscenario naar voren gekomen.

Programma van Eisen

Na het vaststellen van het huisvestingsscenario is direct gestart met het opstellen van het ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen van deze nieuwe huisvesting. Een intensief traject met afgevaardigden vanuit de diverse afdelingen van alle vijf gemeenten, de SOR (gezamenlijke OR) en de colleges om zo gezamenlijk invulling te geven aan de toekomstbestendige huisvesting van de gemeente Land van Cuijk.

In de Visie op Werken omarmt de gemeente het activiteitgerelateerd werken en wil zij de positieve ervaringen uit de COVID-19-periode zoveel als mogelijk koesteren met nadrukkelijke aandacht voor de verschillen tussen medewerkers.

De toekomstige huisvesting van de gemeente Land van Cuijk wordt een warme en welkome plek die ontmoeting en samenwerking optimaal faciliteert maar waar ook ‘gewoon’ gewerkt kan worden. Een prettig, duurzaam en gezond gebouw met een goed binnenklimaat. Een gebouw waar medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen werken en waar inwoners, raadsleden, organisaties, bedrijven en partners zich thuis voelen.

Duurzame voorbeeldfunctie

De nieuwe gemeente Land van Cuijk is intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan een duurzamere maatschappij. De uitbreiding van het gemeentehuis in Boxmeer wordt daarom energieneutraal. Het bestaande gedeelte wordt, vanwege de nog relatief jonge leeftijd, zoveel als mogelijk en noodzakelijk verduurzaamd maar in ieder geval aardgasloos. Daarnaast zijn natuurinclusief bouwen, circulariteit en thema’s als hittestress actief benoemd in het Programma van Eisen en deze zullen dan ook een plaats krijgen in het uiteindelijke ontwerp van de nieuwe huisvesting.

De nieuwe gemeenteraad van Land van Cuijk dient de komende periode nog een definitieve ‘GO’ te geven op het project alvorens gestart kan worden met de daadwerkelijke realisatie.

Doorlopende ondersteuning werkgroep

Naast het realiseren van de genoemde stappen om te komen tot de uiteindelijke huisvesting van de gemeente Land van Cuijk heeft HEVO gedurende de hele looptijd de werkgroep ‘Huisvesting & Facilitair’ ondersteund. Een fusieproces en het realiseren van zowel uiteindelijke als tijdelijke huisvesting (vanaf het moment van de fusie) is complex. Op leden van een werkgroep komen veelal vragen af waar zij weinig concrete ervaring mee hebben. De werkzaamheden ten behoeve van de ondersteuning van de werkgroep zijn dan ook zeer divers en lopen uiteen van het objectief adviseren over verschillende thema’s, het leveren van input voor stuurgroep- en raadsvoorstellen tot aan het invullen en begeleiden van het proces om te komen tot de ‘tijdelijke huisvesting’. Het ontzorgen en met externe expertise aanvullen van de werkgroep ‘Huisvesting & Facilitair’ heeft hierbij centraal gestaan.

Bron: Hevo.nl (februari 2022)

Delen:

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven